Index des mots grecs

a

a)ei& 4.2.2.

a!llo ti h} 6.2.1.

a)lhqw=j 8.1.2.2.

a)me&lei 8.1.2.2.

a!n 8.1.3.3, 8.2.

a}ra 6.2.1.

a}ra ge 6.2.1.

a}ra mh& 6.2.1.

a}ra ou)k 6.2.1.

a}r ) ou}n 6.2.1.

a!rti 3.4.

au)to&n 9.2.1.

g

ga&r 9.2.5.

ge 6.1.4, 8.4.

gou}n 6.1.4, 8.4.

d

dai& 6.2.3.

deu=ro 3.3.

dh& 6.1.4, 8.4.

dhlono&ti 8.1.2.2.

dh&pou 8.4.

dh=ta 8.4.

e

e)a&n, a!n 8.2.3.3.

ei) (hypothèse) 8.2.

ei) (inter.ind.) 9.2.2.1.

ei) ga&r (souhait) 7.3.

ei!qe (souhait) 7.3.

ei!te (inter.ind.) 9.2.2.1.

e(ka&stote 4.2.2.

e)kei= 3.3.

e)kei=qen 3.3.

e)kei=noj 3.1.

e)nargw=j 8.1.2.2.

e)nqa&de 3.3.

e)nqe&nde 3.3.

e)ntau=qa 3.3.

e)nteu=qen 3.3.

e)peida&n 8.2.3.3.

e))xqe&j 3.4

e#wj a!n 8.2.3.3.

h

h} 6.2.1, 6.1.4.

h!dh 4.3.

h} d o#j 9.1

h} mh&n 8.4, 9.2.2.1.

i

i)dou& 3.7.

i!swj 8.1.2.2, 8.1.3.3, 8.3.

k

kai_ e)a&n 8.2.3.3.

ka!n 8.2.3.3.

m

mh& 5.5, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.4.2.

mh&n 6.1.4, 8.4.

mw=n 6.2.1.

mw=n mh& 6.2.1.

n

nai& 6.1.1, 8.1.2.2.

newsti& 3.4.

nu=n 3.4, 4.2.1.

nu=n de& 8.2.5.

nuni& 3.4

o

o#de 3.1.

o( de& 9.2.1.

o!ntwj 8.1.2.

o#ph| 9.2.2.1.

o(phli&koj 9.2.2.1.

o(po&qen 9.2.2.1.

o#poi 9.2.2.1.

o(poi=oj 9.2.2.1.

o(po&soi 9.2.2.1.

o(po&son 9.2.2.1.

o(po&soj 9.2.2.1.

o(po&te 9.2.2.1.

o(po&teron 9.2.2.1.

o#pou 9.2.2.1.

o#pwj 9.2.2.1.

o#stij a!n 8.2.3.3.

o#tan 8.2.3.3.

o#ti 9.2.2.1, 9.2.3, 9.2.5.

ou), ou)k, ou)x 5.5, 8.4.2.

ou}n 9.2.5.

ou!koun 6.2.1.

ou{toj 1.2, 3.1.

ou#twj 3.5.

p

pa&lai 3.4

ph|= 6.2.2, 9.2.2.1.

phli&koj 6.2.2, 9.2.2.1.

po&qen 6.2.2, 9.2.2.1.

poi= 6.2.2, 9.2.2.1.

poi=oj 6.2.2, 9.2.2.1.

po&soj 6.2.2, 9.2.2.1.

po&te 6.2.2, 9.2.2.1.

po&teron 6.2.1.

pou 8.4.

pou= 6.2.2, 9.2.2.1.

prw&hn 3.4.

pwj 8.4.

pw=j 6.2.2, 9.2.2.1.

s

safw=j 8.1.2.2.

sunexw=j 4.2.2.

t

ta&xa 8.1.2.

th&meron 3.4.

thnikau=ta 3.4.

ti&j 6.2.2.

toi 6.1.4, 8.4.

toiou=toj 3.2.

tosou=toj 3.2.

to&te 3.4.

f

fhsi&, fasi& 9.1.

x

xai=re 1.1.

w

w} 1.3.2.

w! 1.3.2.

w{de 3.5, 9.1.

w(j 9.2.2.1.