5.3. Antigone : du deuil de Polynice à la descente au tombeau

VERSION

h( me_n skhnh_ tou= dra&matoj

u(po&keitai e)n Qh&baij.

o( de_ xo&roj suni&sthsin

e)c e)pixwri&wn gero&ntwn.

Prologi&zei d 0 h( )Antigo&nh.

9Upo&keitai de_ ta_ pra&gmata

e)pi_ tw=n Kre&ontoj basilei&wn.

To_ de_ kefa&laio&n e)sti

ta&foj Polunei&kouj,

0Antigo&nhj e)pana&stasij,

qa&natoj Ai#monoj

kai_ mo&roj Eu)rudi&khj

th=j Ai#monoj mhtro&j.

h( de _ 0Antigo&nh qa&ptei

to_n a)delfo_n Polunei&khn,

o$j pole&mioj th=j po&lew&j e)sti,

kai_ tou=to poiou=sa

fwra=tai.

o( de_ Kre&wn

tau&thn bou&letai zhmiou=n

kai_ h( 0Antigo&nh a!getai

ei)j mnhmei=on kata&geion.

o( d 0 Ai#mwn, o$j duspaqei=

dia_ to_n ei)j tau&thn e!rwta,

e(auto_n a)poktei&nei ci&fei.

meta_ de_ to_n tou&tou qa&naton,

h( mh&thr Eu)rudi&kh kai_

e(au&thn a)poktei&nei.