2.1. Les enfants de Cronos

Les enfants de Cronos (d'après Apollodore, Bibliothèque I, 4-5)

fichier audio

 1. o (de\ Kro&noj th_n a)delfh_n  9Re/an
 2. gh&maj,
 3. e0peidh _ Gh~ te kai\ Ou)rano_j ei}pon
 4. au)tw|~ u(po_ paido_j
 5. th _n a)rxh_n a)faireqh&sesqai,
 6. kate/pine tou_j pai=daj.
 7. kai\ kate/pien prw&thn
 8. gennhqei=san ?  9Esti/an,
 9. ei]ta Dh&mhtran kai\  3Hran,
 10. meq´ a4j Plou&twna
 11. kai\ Poseidw~na.
 12. o)rgisqei =sa de\ e0pi\ tou&toij
 13.  9Re/a paragi/netai me\n
 14. ei0j Krh&thn,
 15. genna|~ de_ Di/a e0n a1ntrw|
 16. th~j Di/kthj.
 17. kai\ tou~ton me\n di/dwsi tre/fesqai
 18. Kou&rhsi kai\ tai=j Melisse&wj
 19. paisi\ nu&mfaij,
 20. 0Adrastei/a| te kai\  1Idh.
 21. au{tai me\n ou}n to_n pai=da e1trefon
 22. tw|~ th~j  0Amalqei/aj ga&lakti,
 23. oi9 de\ Kou&rhtej e1noploi
 24. e0n tw|~ a1ntrw| to_n pai=da
 25. fula&ssontej toi=j do&rasi
 26. ta_j a)spi/daj sune/krouon,
 27. i3na mh_ o( Kro&noj a)kou&sh|
 28. th~j tou~ paido_j fwnh~j.
 29. 9Re/a de\ li/qon spaganw&sasa
 30. de/dwke Kro&nw| katapiei=n
 31. w(j to_n gegennhme/non pai=da.